Category: poem

காதலனின் பார்வையில்

Kadhalanin Paarvayil Cover

For English translation of this poem, please view below YouTube video and turn captions on…

பார்ப்பவை எல்லாம் பாலைவனம்,
பருகுபவை எல்லாம் கானல் நீர்.
வண்ணம் இல்லாத வானவில்,
நுரை இல்லா கடல்.

தூக்கம் இல்லாத கனவுகள்,
கனவிலும் அவள் நினைவுகள்.
கவலை இல்லா மனம்,
மனதின் சுவற்றிலும் அவள்…

முகம் காட்டா கண்ணாடி,
காண்ப தெல்லாம் அவள்.
நிதம் நாடும் உதயம்
கதிர் வந்து பாயும் அவள் கண்கள்.

கார் வந்து இருள் சேர்க்க
நிலவொன்று கண் கூச
மெய்யென்று உன் பிம்பம் தெரிகிறதே
நிழலென்ன நிஜமென்ன குழம்பியதே…

மூடனுக்கு மறுபெயர் காதலனாம்…
அரண் எந்தன் இதயம் எனினும்
அதனை நீ வென்றாயடா
யுகம் ஆயினும் மறவேன் எனை
வருடிய உன் தீண்டலை

நோக்கின்றி மலர் வாட
உனை மட்டும் உளம் நாட
வேரன்று என்னுள் நின்றாயடா
உயிர் மூச்சில் நீ வந்து கலந்தாயடா

ஆசை பித்தம் கொண்ட காதலியே…

https://youtu.be/XpC4mrDvXVY

தூங்காயோ என் கண்ணமுதே

For English translation of this poem, please view below YouTube video and turn captions on...

ஆராரிரோ... தூங்காயோ என் கண்ணமுதே இனிய உறக்கம் வந்து கண் தழுவிடும் நேரம் இரவில் கமலம்போல் சுருங்கியதுன் தேகம் கனவைத் தேடிச் சென்றாயோ நான் கண்ட நிஜமே உன் குரல் கேட்காமல் வாடுது என் ஸ்வரமே! ஆராரிரோ... தூய உந்தன் புன்னகைக்கும் நிகருண்டோ இப்புவியில் தாயினுள்ளம் நிறையுமம்மா உன் மழலை மழையில் விண்மீன்கள் தனில் தோன்றிய என் முத்துச் சரமே கண் அயர்ந்து துயிலாயோ நான் பெற்ற வரமே!  ஆராரிரோ... உனைக் காணாமல் இருண்ட இரவின் நொடிகள் நீரென்று நகறுதம்மா காலத்தின் கைகள் ஆழ் கடலின் அமைதியிலே பயிரான அற்புத ரத்தினமே மாசற்ற தூரிகையால் தெய்வம் தீட்டிய சித்திரமே! தூங்காயோ என் கண்ணமுதே ஆராரிரோ...

Relics from a Bygone Age

I remember that scent, sight and sound
From a time when life's pages had yet to turn
Playing in midday sun until we felt our skins burn
A handful of toys lost yet new friendships found.
(more…)

Dear Photograph

It was taken here, perhaps eons ago
Over by the building that stands no more.
A person stood by quivering, lips so pale,
Staring at a photo, with a silence stone cold.

The moment felt queer, quiet and still
Shadows long departed, yet an instant stayed on;
Eerie, nostalgic or is it just a trick of light?
An unending display of a time traveller’s skill!

What is it about cherishing old deeds?
To relish and relive a life we can’t feel!
Is it me who has an inquisitive mind?
Or is it the stranger peeking into my void?

Like two ends of a thread in a remarkable yarn
Separated by unseen forces, yet destined to meet;
I see no pattern but I know the design is just great
Lost in this outwardly trance I twist and twine!

I glanced again at the remarkable photograph
And reminisced all the unfelt unknowns!
While I stood there regarding the senses at play
I became yet another visceral moment, locked in time!

Finding my Sanity

I woke up one Sunday morning
Eager for mom’s special treat
It came without any warning
My life, now, had a whole new beat.

I walked out of my little home
Wanting to enjoy a quiet walk.
It was completely out of tone,
The chaos & the boisterous talk.

(more…)

A Log on Fire

I stood by the ancient fire
One that the souls endure
Neither quelled, nor quenched
With a pang, my heart wrenched.

Started with a benign fondle
Sparked by a Love so pure
Oh ye mother, who stayed strong
How could your ember go so wrong?

(more…)

A Song for the Unknown Child

I was born in someone’s womb,
Cherished, nourished and nurtured.
I have been in the shop of candy
Built a castle on the sea shore.

I loved the rocking horse,
Also the carousel at fun fair.
I’ve founded many realms, in play;
Lost countless hours in peekaboo.

(more…)

A Shortcut to Heaven

Hell’s gate opened up
Swallowing me in whole
Crazy as it may seem
’twas not too bad at all.

I followed the path hazy
Leading to nowhere sure.
The way was not that scenic
At least I wasn’t there alone.

(more…)

The Perfect Vision

I stood in front of a little wooden box
Mellow at first touch,
And coarse by the next
Curious, I slid open its crest.

It had two pairs of glasses
One rimmed with a golden frame
The other all rotten and rust
I decided, that try them I must.

(more…)

Eternal Spirit

You exist formless like the wind
You take no shape and yet
Complete the incomplete
Filling my void.


You are the solution to this enigma
You mark that final missing piece
The jigsaw finished
All questions answered.

(more…)