Thank You Note

Thank You Note Cover

One of my first mentors told me once that “the reward for good work is more work“! I dismissed her words, of course, as soft coercion. It can’t be great news when your team lead decides to throw in such motivational quotes, for no reason, in the middle of a gruelling work week! Yet these are the very words that I would recollect, every time I was thrown into a maze soon after cracking the one before.

(more…)

காதலனின் பார்வையில்

Kadhalanin Paarvayil Cover

For English translation of this poem, please view below YouTube video and turn captions on…

பார்ப்பவை எல்லாம் பாலைவனம்,
பருகுபவை எல்லாம் கானல் நீர்.
வண்ணம் இல்லாத வானவில்,
நுரை இல்லா கடல்.

தூக்கம் இல்லாத கனவுகள்,
கனவிலும் அவள் நினைவுகள்.
கவலை இல்லா மனம்,
மனதின் சுவற்றிலும் அவள்…

முகம் காட்டா கண்ணாடி,
காண்ப தெல்லாம் அவள்.
நிதம் நாடும் உதயம்
கதிர் வந்து பாயும் அவள் கண்கள்.

கார் வந்து இருள் சேர்க்க
நிலவொன்று கண் கூச
மெய்யென்று உன் பிம்பம் தெரிகிறதே
நிழலென்ன நிஜமென்ன குழம்பியதே…

மூடனுக்கு மறுபெயர் காதலனாம்…
அரண் எந்தன் இதயம் எனினும்
அதனை நீ வென்றாயடா
யுகம் ஆயினும் மறவேன் எனை
வருடிய உன் தீண்டலை

நோக்கின்றி மலர் வாட
உனை மட்டும் உளம் நாட
வேரன்று என்னுள் நின்றாயடா
உயிர் மூச்சில் நீ வந்து கலந்தாயடா

ஆசை பித்தம் கொண்ட காதலியே…

https://youtu.be/XpC4mrDvXVY

தூங்காயோ என் கண்ணமுதே

For English translation of this poem, please view below YouTube video and turn captions on...

ஆராரிரோ... தூங்காயோ என் கண்ணமுதே இனிய உறக்கம் வந்து கண் தழுவிடும் நேரம் இரவில் கமலம்போல் சுருங்கியதுன் தேகம் கனவைத் தேடிச் சென்றாயோ நான் கண்ட நிஜமே உன் குரல் கேட்காமல் வாடுது என் ஸ்வரமே! ஆராரிரோ... தூய உந்தன் புன்னகைக்கும் நிகருண்டோ இப்புவியில் தாயினுள்ளம் நிறையுமம்மா உன் மழலை மழையில் விண்மீன்கள் தனில் தோன்றிய என் முத்துச் சரமே கண் அயர்ந்து துயிலாயோ நான் பெற்ற வரமே!  ஆராரிரோ... உனைக் காணாமல் இருண்ட இரவின் நொடிகள் நீரென்று நகறுதம்மா காலத்தின் கைகள் ஆழ் கடலின் அமைதியிலே பயிரான அற்புத ரத்தினமே மாசற்ற தூரிகையால் தெய்வம் தீட்டிய சித்திரமே! தூங்காயோ என் கண்ணமுதே ஆராரிரோ...

Relics from a Bygone Age

I remember that scent, sight and sound
From a time when life's pages had yet to turn
Playing in midday sun until we felt our skins burn
A handful of toys lost yet new friendships found.
(more…)

Dear Photograph

It was taken here, perhaps eons ago
Over by the building that stands no more.
A person stood by quivering, lips so pale,
Staring at a photo, with a silence stone cold.

The moment felt queer, quiet and still
Shadows long departed, yet an instant stayed on;
Eerie, nostalgic or is it just a trick of light?
An unending display of a time traveller’s skill!

What is it about cherishing old deeds?
To relish and relive a life we can’t feel!
Is it me who has an inquisitive mind?
Or is it the stranger peeking into my void?

Like two ends of a thread in a remarkable yarn
Separated by unseen forces, yet destined to meet;
I see no pattern but I know the design is just great
Lost in this outwardly trance I twist and twine!

I glanced again at the remarkable photograph
And reminisced all the unfelt unknowns!
While I stood there regarding the senses at play
I became yet another visceral moment, locked in time!

2010-2019: Reminiscing My Thirties

The year is almost complete. In a matter of hours, we will step into a new decade and I will look back at the past ten years with a mix of emotions.

(more…)

USA Trip

It has been nearly a decade since we began traveling outside our homeland. A visit to the United States was long due. We landed in Houston to blast off the vacation of a lifetime!

(more…)

The Yearbook

The Yearbook

Fantasy is a necessary ingredient in living. It’s a way of looking at life through the wrong end of a telescope, and that enables you to laugh at life’s realities.

Dr. Seuss
Source: Brainy Quote

(more…)

The Illusion of Control

Way back in 2004, one of the world’s largest soft drinks company pulled their “pure” bottled water product off the shelves because it had been contaminated with bromate, a cancer-causing chemical. In July 2010, a major tobacco maker admitted that child workers as young as 10 were working in tobacco farms related to them. Now in March 2018, a whistleblower (& thorough investigation) helped show that a data analytics firm might have abused data leak from the world’s largest Social Network.

While it might look inappropriate to compare the above three cases, it is worthy to note that they could have just got away with it, if not for some really gritty people/ media working behind the scenes helping to identify and put the pieces of the puzzle together.

Eventually when it comes to lawsuits, be it a major corporation exploiting children living in poor nations or a renowned firm causing health hazard, very little was done (or will be done) to punish big companies. In fact, large firms have the tendency to march on and make their brands even more powerful than before. End of the day, more harm will come to the economy (at least in the short term) by closing them entirely.

In case of the data leak you are more closely impacted no matter how insignificant you think you are and, if you have not realised it already, the best candidate to do damage control should a similar case arise in the immediate future.

Image Source: Internet

While it cannot even be classified technically as a data breach, that the data mined from Facebook along with promoted ads and a slew of fake news (allegedly backed by a “rival” superpower) eventually might have helped tilt the political climate of what is arguably the world’s most advanced nation. But I would like to keep this post far from politics and more close to real point of concern?—?what can you do to control the information being shared.

Towards a Secure and Safe Internet

Encrypted World

Around one year ago, Google Chrome announced that they would begin marking all sites that are not encrypted with HTTPS as “not secure” in their browser. This move essentially started shaming websites by displaying a “Not Secure” marker in the address bar. However this happened only when the site collected passwords or credit card info.

(more…)